Semalt hünärmeni web sahypasyndan maglumatlary nädip döwmelidigini aýdýar

Bu maglumat döwri, internetde adam durmuşyny gowulaşdyrmak üçin we işewürler üçin hem ulanyp boljak köp sanly maglumat bar. Gynansagam, bu maglumatlary ýygnamak gaty bir höweslendiriji däldi. Uly mukdarda maglumat ýygnamak üçin köp çeşme gerek.

Şeýlelik bilen, maglumatlary aňsat formatda ýygnamaga, gaýtadan işlemäge we derňemäge kömek edip biljek ýörite programmalara gaty zerurlyk bar. Web maglumatlary gyryjylar, web sahypalaryndan maglumatlary gyrmak üçin döredilen ýörite programmalar. Diňe maglumatlary çykarmak we saklamak bilen çäklenmän, eýsem haýran galdyryjy tizlikde hem edýärler.

Işiňizde bäsdeşlik etmek üçin diňe bir web maglumatlary gyryjylary öwrenmek diňe bir mümkinçilik däl, hökmany zat boldy. Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmeli, şeýle hem, ýygnan maglumatlaryny nädip ulanmalydygyny öwrenmeli. Aslynda, bäsdeşleriňiziň käbiri eýýäm bäsdeşlik ukybyny gazanmak üçin ulanýarlar.

Mysal üçin, bäsdeşleriňiziň hemişe hödürleýän bahalaryndan habarly bolmalysyňyz, sebäbi bahalar müşderiler üçin önümlerini nireden satyn almalydygyny kesgitlemek üçin möhüm faktor. Esasy bäsdeşiňiziň çalt hereket edýän sarp edijiniň bary-ýogy 2 dollar arzanladylandygyny anyklamak üçin 48 sagatdan köp wagt gerek bolsa, näçe satuw we müşderi ýitirjekdigiňiz hakda pikiriňiz barmy? Şeýlelik bilen, bäsdeşlere yzygiderli gözegçilik etmeli. Bu, web maglumatlary gyryjy gerekli köp sebäpleriň diňe biridir.

Her kimiň näme üçin maglumat gyryjysyna mätäçdigini ara alyp maslahatlaşyp, WebSundew. Birnäçe web maglumatlary gyryjylaryň bukjasy. Size we beýleki ulanyjylara web maglumatlary döwmek prosesini ýönekeýleşdirmek, aňsatlaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak üçin işlenip düzüldi.

Web gözlemek, dürli sebäplere görä dürli web sahypalaryndan maglumatlaryň we şekilleriň ähli görnüşlerini ýygnamak prosesi. Bu gural bilen zerur maglumatlary çykaryp, islenýän formata öwrüp, islenýän ýerde saklap bilersiňiz.

WebSundew aslynda WebSundew Enterprise, WebSundew hünärmeni, WebSundew Standard we WebSundew Lite-den ybarat dört önümli paketdir. Surat göçürip almagy dolandyryp bilmeýän WebSundew Lite-den başga ähli wersiýalar dürli web sahypalaryndan maglumatlary we suratlary netijeli çykaryp biler.

Maglumatlaryňyzy çykarmagy meýilleşdirip, alnan maglumatlaryň nirede saklanýandygyny kesgitläp, şekilleri tekstden tapawutlandyryp bilersiňiz. Bu gaty ýönekeý. Diňe “WebSundew” maglumat gyryjysynyň degişli neşirini ulanmaly.

Bu maglumatlary gyryjylardan haýsydyr birini ulanmak üçin tehniki adam ýa-da programmist bolmak hökman däl. Ulanmak kyn. Aslynda, käbir gurlan jadygöýler bilen bilelikde ýönekeý nokat we basmak aňsat interfeýsi hödürleýär. WebSundew neşirleri iň oňat web maglumatlary gyryjylaryň hataryna girýär.

Gurallaryň iň täsir galdyryjy aýratynlygy, ulanyjylara gysga wagtyň içinde çäklendirilmedik web sahypalaryndan çäksiz maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Gural, web maglumatlary çykarmak we saklamak üçin iň gowy jedeldir.