Semalt hünärmeni, widjetleriňize baglanyşyk saýlaýjylaryny nädip goşmalydygyny bilýär

Baglanyş saýlaýjy, web sahypalaryndaky ähli garaşylmadyk labyrlary nyşana almak üçin ulanylýan ýokary hilli pseudo-synpdyr. Häzirki wagtda web saýtyndaky ähli garaşylmadyk baglanyşyklary saýlamak üçin baglanyşyk saýlaýjysy web skrapçylary tarapyndan giňden ulanylýar. Sanly marketingde web sahypasynyň nawigasiýasy, maksatly diňleýjileriňize we okyjylaryňyza hakyky wagtda ýetmäge kömek edýän esasy tarapdyr.

Web dörediji hökmünde, potensial gelýänleriňize degişli tekste geçmegi aňsat we ýönekeý etmek üçin elektron söwda web sahypaňyza baglanyşyklary goşup bilersiňiz. Baglanyş saýlaýjysy bilen, belli web sahypalaryndan, e-poçta salgylaryndan ýa-da belli web sahypalaryndan mazmuna girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, saýlaýjynyň ozal giren baglanyşyklaryňyzy düzmeýändigine üns beriň.

Baglanyşyk saýlaýjynyň nähili işleýändigi

Soňky birnäçe ýylyň dowamynda, kiberhowpsuzlyk köp brauzeriň esasy meselesi bolup, brauzerlere girilýän baglanyşyklar üçin kesgitlenip bilinjek stilleri çäklendirmekden başga alaç galmady. Saýlaýjy bilen, web sahypasyndaky baglanyşyk tekstleriniň bir bölegini saýlamak diňe bir gezek basylýar.

Baglanyş saýlaýjy, web sahypalaryna, web sahypalaryna, e-poçta salgylaryna ýa-da tekstdäki aýratyn labyrlara baglanyşyklary döredýär.

Giperlinkleriňizi labyrlara düzmek

Iň oňat labyr bilen baglanyşyk baglanyşdyrmak üçin baglanyşyk saýlaýjysyny ulanyp bilersiňiz. Gämi baglanyşyklary, gelýänleri web sahypasynyň belli bir bölegine gönükdirmek üçin ulanylýar. Bir myhman giperlinkany basandan soň, myhman tekstiň ýa-da web sahypasynyň belli bir bölümini görkezýär. Ine, web sahypalaryňyza labyr baglanyşyklaryny nädip salmalydygy barada ädimme-ädim gollanma.

  • Maksatly web sahypasyny açyň ýa-da HyperText Markup Language (HTML) re iniminde resminama
  • Baglanmagy halaýan web sahypa bölümine ideal ID atributyny goşuň
  • Döredilen labyryň giperlinkini salyň

Baglanyş saýlaýjylaryny goşuň

Feather bilen, skriptler konwensiýasyna doly laýyk gelýän JSON faýly bilen dizaýner görnüşiňizi döredip bilersiňiz. Atherelek, dizaýner görnüşiniň isleglerine laýyk gelýän halaýan skriptleriňizi hasaba almak üçin işleýär. Widjet dizaýneriňiz üçin ýörite AngularJS modullary gerek bolsa, Feather göz öňünde tutmaly iň oňat çözgütdir.

Şeýle hem AngularJS-iň ýörite modullaryna bil baglasaňyz, dizaýner görnüşiňizi döredip bilersiňiz. Köplenç bu opsiýa AngularJS gözegçisiniň kömegi bilen işleýän logikany ulanýan web ussatlaryna degişlidir.

Tekst blok widjetlerinde baglanyşyk saýlaýjylaryny ulanyň

Satyjy hökmünde, diňleýjileri web sahypaňyzyň ýa-da web sahypalaryňyzyň belli bir bölümine ugrukdyrmak üçin web sahypaňyza gysga baglanyşyklary goşup bilersiňiz. Ine, sahypaňyza giper-baglanyşyklary nädip salmalydygy barada gollanma.

  • Widjetiňizi açyň we giperbinkä öwrülmek isleýän web sahypa bölümini saýlaň
  • "Giperlinkany goýmak" opsiýasyna basyň we giperlinkanyň saýlanan baglanyşyklaryny nirä görkeziň
  • Giperlinkiňiziň adyny görkezmek üçin "Görkezmek üçin tekst" meýdançasyny ulanyň, sebäbi sahypaňyzda görkeziler
  • Giperlinkanyň aýratyn penjirede açylmagyny isleseňiz, "Bu baglanyşygy täze penjirede açyň" düwmesine basyň
  • Web sahypaňyza giper baglanyşyklary üstünlikli goýmak üçin "Baglanyşyk goýmak" düwmesine basyň

Giperlinkany web sahypaňyzdan aýyrmak isleseňiz, aýyryljak giperlinkany görkezýän esasy sözlemi saýlaň. Giperlinkany aýyrmak amalyny tamamlamak üçin gurallar paneliniň aşagyndaky "Giperlinkany aýyrmak" düwmesine basyň.